Participants NWLB

El projecte s'adreça especialment a dones excloses o en risc d'exclusió i en situació de vulnerabilitat. Específicament, dones retornades després d'emigrar il·legalment, dones treballadores de la industria turística que han estat en risc d'explotació sexual i dones explotades laboralment en el treball domèstic. Es tracta de tres col·lectius tradicionalment exclosos socialment i amb molt baixa participació tradicionalment en programes de formació i inserció.

Necessitats pràctiques dels col·lectius protagonistes

Les podem classificar en tres grups: necessitats formatives indispensables per millorar la seva posició en el mercat de treball i accedir a feines dignes, sense explotació ni discriminació; necessitats formatives indispensables per poder exercir els seus drets com persones, dones i treballadores i necessitats d’assessorament i orientació per garantir el seu itinerari d'inserció en un nou sector de l'economia social. Aquestes necessitats s'han incorporat en la base del projecte, que proposa la creació d'un nou curs formatiu, amb pràctiques professionals i dos programes d'acompanyament en la formació dels drets i de gènere i de mentoria per a la inserció professional.


Les entitats promotores han identificat també dos grups de necessitats: la necessitat de generar professionals suficients per impulsar el turisme responsable i sostenible, que són claus per incidir en el canvi de model turístic del país envers pautes de sostenibilitat i responsabilitat i la necessitat d'impulsar-la amb dones, atesa la manca de dones professionals en el sector, fruit d'una situació de desigualtat i discriminació de gènere encara molt establerta al país, i en especial en aquest sector professional.

Comments are closed.