Avís Legal
Dades de el Responsable d'aquesta web

Identitat de el Responsable: Jesús Martín Vidal
Nom comercial: Aethnic
NIF / CIF: G-64275076
Direcció: C / Perú 52. 08023, Barcelona
Correu electrònic: jesus@aethnic.org

En aquest espai, l'usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Jesús Martín Vidal com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties, i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Aethnic, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.aethnic.org ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment.

Dades personals que recapto i com es recullen

Llegir Política de Privadesa. Compromisos i obligacions dels usuaris L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Aethnic. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització de l'legítim titular;
• Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o de l'legítim titular;
• La utilització per a fins comercials o publicitaris sense autorització de l'equip directiu.

En la utilització del web, https://www.aethnic.org l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Aethnic o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://www.aethnic.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.aethnic.org no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.
Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Aethnic poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Jesús Martín Vidal, assumint totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.aethnic.org utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat, perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Es posa també a disposició dels usuaris, la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials no autoritzats, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Aethnic. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Aethnic.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Aethnic, indicant:

• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web https://www.aethnic.org proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

• Contingut d'altres blogs
• Contingut d'altres pàgines webs

Exclusió de garanties i responsable

Jesús Martín Vidal (Aethnic) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
• L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Aethnic amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Legals, o qualsevol comentari sobre el portal https://www.aethnic.org, si us plau dirigiu-vos a info@aethnic.com.

L'avís legal han estat actualitzades per última vegada el 22 de juny de 2018.